2016-12-20

O szkole

 
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu
jest placówką, w której uczeń kształci się i rozwija zgodnie z Misją Szkoły:
 
NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA ORAZ PRZESTRZENIĄ, W KTÓREJ MOŻNA ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA I WŁASNE POTRZEBY. WSKAZUJEMY NA WŁAŚCIWE POSTAWY I WARTOŚCI A JAKO NADRZĘDNE PRZESŁANIE TRAKTUJEMY WSPÓŁPRACĘ I PARTNERSTWO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.
 
Dyrekcja Szkoły wspólnie z nauczycielami realizuje koncepcję funkcjonowania rozwoju placówki poprzez:
 • Dbanie o wysoką jakość nauczania oraz bezpieczeństwo młodzieży
 • Utrzymanie bazy dydaktycznej na wysokim poziomie
 • Stwarzanie środowiska przyjaznego uczniom
 • Wpajanie pozytywnych wartości etycznych i kultywowanie obyczajów
 • Wychowywanie w duchu wartości patriotycznych
 
W szkole realizowany jest Program Wychowawczy w oparciu o następujące hasła:
 • Kształtowanie i rozwój własnej osobowości
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 • Zdrowie i profilaktyka
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia
 
W placówce realizowany jest także Program Profilaktyki, który obejmuje przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania, alkoholizm, nikotynizm), zapobieganie agresji, przemocy oraz prowadzenie edukacji i wsparcia młodzieży w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Dla uczniów organizowane są warsztaty dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy, profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych oraz behawioralnych – telefon komórkowy, Internet, hazard oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Placówka oferuje także pomoc psychologiczno-pedagogiczną (m.in.: spotkania z pedagogiem i psychologiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze).
 
Informacje o wszystkich programach realizowanych w Szkole znajdują się na stronie www szkoły http://www.zsgh.kalisz.pl
 
Dyrektor Szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadza ewaluację pracy placówki, czyli badania oceniające funkcjonowanie wybranych obszarów działalności szkolnej.
 
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich współpracuje z następującymi instytucjami: Strażą Miejską, Komendą Policji, Centrum Interwencji Kryzysowej, KARAN-em, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, z odziałem Armii Krajowej w Kaliszu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 
Uczniowie mogą korzystać ze szkolnej :
siłowni, sauny, strzelnicy pneumatycznej, pracowni komputerowej, biblioteki z dostępem do Internetu, sklepiku szkolnego, nowoczesnego kompleksu sportowo -rekreacyjnego wraz z halą sportową.
 
Uczniowie biorą udział w konkursach ogólnopolskich i lokalnych związanych z wybranym zawodem:
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
 • Ogólnopolski Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie cukiernik”
 • Ogólnopolski Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”
 • Konkurs regionalny o tytuł „Mistrza w zawodzie”
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Hotelarstwie
 • Ogólnopolska Olimpiada Młodego Barmana
 
Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich są stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz Miasta Kalisza – im. Jana Pawła II. Honorowym wyróżnieniem dla ucznia ZSG-H za bardzo dobre wyniki w nauce jest odznaka – „Bytnara”.
 

Szkoła oferuje uczniom udział w zajęciach dodatkowych: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, aerobik, strzelectwo sportowe, koła zainteresowań: teatralne, informatyczne, dietetyczne, olimpijczyka, PTTK, CARITAS. Działa Klub Europejczyka, Klub Historyczny im. S. Grota Roweckiego, Klub Polonistyczny, PCK.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się